Psihoterapija

Psihoterapija je proces tijekom kojeg se kroz komunikaciju i odnos povjerenja između terapeuta i klijenta nastoje prevladati poteškoće koje mogu biti problem u svakodnevnom funkcioniranju, postizanju osjećaja cjelovitosti i zadovoljstva. U psihoterapijskom procesu, čija dužina ovisi o obimnosti i dubini klijentovih poteškoća, klijentu se ne daju odgovori i gotova rješenja, već ga se potiče da sam ostvari uvide i dođe do rješenja svojih problema.

Psihoterapijski proces nije uvijek ugodno iskustvo, posebno kada nastupi faza u kojoj klijent osvijesti i neke dijelove sebe koje je „uspješno“ potiskivao ili skrivao od sebe. Nadalje, svaka promjena može kod klijenata izazvati i osjećaj nesigurnosti, ponekad i otpora, jer su stari obrasci ponašanja oni na koje je klijent naviknut i u kojima se snalazi, ma koliko oni bili neugodni, nedovoljno efikasni, ponekad i destruktivni. Klijenti koji izdrže ovu fazu terapije, spremniji su za nove, zdravije odnose sa sobom i osobama iz svoje okoline. Tijekom psihoterapijskog procesa klijent može otvoreno izraziti svoje emocije, bez kritiziranja, osuđivanja ili odbacivanja, što je neobično važno novo i korektivno iskustvo za veliki broj korisnika psihoterapije.

Psihoterapija se može provoditi individualno ili grupno te unutar obitelji. U individualnoj psihoterapiji terapeut radi s jednim klijentom, dok u grupnoj radi s više klijenata istovremeno. Iako klijenti ponekad imaju otpor prema grupnoj terapiji, uloga ovakvog načina rada je zbog snage grupe velika. Klijenti uviđaju da i drugi ljudi imaju emocionalne probleme, ogledaju se jedni u drugima, uče se iskrenoj komunikaciji i povjerenju, polako uviđaju kako njihove riječi djeluju na druge, uče aktivno slušati druge!

Psihoterapija nije namijenjena isključivo osobama s psihijatrijskim poremećajima, već svima koji žele „raditi na sebi“, sa ciljem postizanja većeg unutarnjeg sklada, boljih odnosa s okolinom, kao i ostvarivanja svojih potencijala.
Put do promjene unutarnjih obrazaca nije lak ni brz, no upravo zbog nas samih i nama važnih osoba vrijedi krenuti na to putovanje!